Trauma Utbildning

Behovet av kunskap om hur man bemöter människor som lidit stora förluster och upplevt svåra trauman är stort.

Psykoanlaysen har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om traumat och dess konsekvenser för både individen och samhället. Traumabegreppet har en central och kontroversiell plats inom den psykoanalytiska teorin. Ny forskning rörande traumatisk stress och dess påverkan på kognitiva funktioner, kropp och psyke har under de senaste decennierna varit omfattande och lett till ökad kunskap inom området. Problematiken är komplex och omfattar både somatiska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som arbetar inom sjukvård, socialtjänst, skola, eller annan kommunal, statlig eller privat verksamhet, och som möter flyktingar/migranter i sin professionella vardag. Kursen kräver grundutbildning på universitet eller högskolenivå inom lämpligt kompetensområde. Med fördel Steg-1, med psykodynamisk inriktning.

Läs mer om utbildningen: Trauma Utbildning teori och klinisk praktik i ett psykoanalytiskt perspektiv