Det delade självet

Laing, R.D: Det delade självet

Pris: 300 kr

För information och beställning: redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

På 1960-talet var förhoppningarna att de behandlingsmetoder inom psykiatrisk vård, som till exempel skildrades av Ken Kesey i Gökboet, för gott skulle upphöra och att tiden var mogen för radikala förändringar.

R. D. Laings Det kluvna jaget gav en ny möjlighet att på ett nytt sätt förstå och agera i relation till medmänniskor i själsligt utsatta livssituationer. Laing visade hur sjukdomen genom subjektets berättelse får en ny innebörd — hur människan, existentiell, under olikartade förhållanden finner och väljer meningsfulla överlevnadsstrategier.

I en tid präglad av naturvetenskapliga evidenskrav, individualisering av själslivet, med ett relationslöst hyrläkarsystem och en privatiserad vård i en anda av New Public Management, anser Göteborgs Psykoterapi Institut att det är hög tid att åter framhålla R. D. Laings humanistiska synsätt genom att återutge Det delade självet.