INBJUDAN TILL DELTAGANDE I KLINISKT FORSKNINGSPROJEKT

Information till Dig som vill delta som forskningsperson i en psykoterapistudie vid Göteborgs Psykoterapi Institut.

Strukturell förändring genom Psykodynamisk psykoterapi – En naturalistisk studie av 20
personer som går i psykodynamisk psykoterapi

Vi undertecknade är två psykoterapeuter på GPI som vill sprida information och bidra till ökad kunskap om psykodynamisk psykoterapi och om vad man kan uppnå för förändring genom att gå i sådan terapi.

Vi har därför startat ett forskningsprojekt där vi planerar att intervjua 20 personer som påbörjat en terapi vid Göteborgs Psykoterapi Institut, GPI. Våra terapeutkollegor vid GPI har tillfrågat personer som just påbörjat en terapi här, och Du är en av dem som visat intresse, vilket vi är mycket tacksamma för.

Vår plan är att göra tre ljudinspelade intervjuer med Dig under en tvåårsperiod, den första vid terapins start, den andra efter ett år, och den tredje efter ytterligare ett år.

En intervju tar ca 60 – 90 minuter.

När vi intervjuat Dig och de andra personerna i projektet kommer vi att sammanställa våra
slutsatser och publicera dessa i vetenskapliga artiklar.
Allt som Du berättar för oss är sekretessbelagt.

Du är självklart fri att avbryta Ditt deltagande i projektet när Du vill.

Vi tänker också att det kan kännas ovant att intervjuas och bli inspelad, men vi hoppas att
fördelarna överväger eventuellt obehag för Dig, för Du kan ju på detta sätt få en extra
möjlighet att fundera över Dig själv i samband med dessa intervjutillfällen och upptäcka nya
aspekter av din psykoterapi.

Länk till inbjudan

Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

En av svårigheterna när man börjar i psykoterapi kan vara att förstå dess upplägg och syfte. Det är därför angeläget att vara förberedd för psykoterapins mål och tillvägagångssätt vid den gemensamma utforskningen.

Patienten och terapeuten behöver tillsammans bygga upp ett samarbete. Likaså är det viktigt att inför avslutningen av terapin ägna särskild uppmärksamhet åt förmågan att tillämpa det man lärt sig och upplevt i terapin i vardagslivet efter avslut.

Detta projekt syftar till att uppmärksamma, tydliggöra och studera inledning och avslutning av psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi.

Viss ekonomisk reducering för patient kan komma att diskuteras. 

Välkommen att här läsa mer om projektet och dess tillvägagångssätt:

Länk inbjudan…