Utbildningar i Göteborg

Allt sedan institutet grundades 1974 har vi kontinuerligt erbjudit utbildningar förlagda till våra egna lokaler i Göteborg.


Fördjupningsseminarier

GPI startade våren 2010 en seminariegrupp för dem som önskar fortsätta förkovra sig i det psykoanalytiska tänkandet genom att läsa artiklar, träffas och diskutera.

Läs mer... Broschyr Ansökan

Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik (Steg I)

Start HT 2023

Historik

Den grundläggande utbildningen i psykodynamisk teori och praktik utformades vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet i början av 1980-talet av Mats Mogren, en av grundarna av GPI och var den första i Sverige som gav "Steg 1-kompetens" i ordinarie psykologutbildning. Efter några år överflyttades den till GPI och är sedan dess en av GPI:s kärnutbildningar som bedrivs kontinuerligt.

Mer information får du om du klickar på länken till Broschyr, samt dokument för Ansökan nedan:

 Broschyr...  Ansökan...  

Allmänt

Utbildningen har en teoretisk förankring i Freuds teori om människans omedvetna och kulturens influenser samt deras manifesta uttryck. Den psykoanalytiska idétraditionen förmedlar tanken att med hjälp av det omedvetna finna den individuellt subjektiva sanningen.

Utbildningen är grundläggande och har en bredd som gör den användbar i olika former av vårdande och behandlande arbete, såväl individuellt som i grupp och i ett miljöterapeutiskt sammanhang.

Utbildningen bygger på psykologiska kunskaper om människans kognitiva, emotionella agerande i individuella, sociala och institutionella sammanhang.

Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda.

Syfte

               Att ta del av psykoanalysens historiska utveckling på ett övergripande sätt och få användbara begrepp              till den kliniska praktiken.

               Att introducera studenterna i de psykoanalytiska begreppen såsom det omedvetnas betydelse,                          överjaget, jaget och detet, överföring, motstånd och motöverföringens betydelse vid

            bedrivandet av psykoterapi.

               Att studera skillnaden mellan den humanistiska kontra den naturvetenskapliga världsbilden.

               Att studera originallitteratur för att stimulera ett självständigt förhållningssätt till såväl teorier som                  det kliniska arbetet.

Förkunskapskrav

Teoretisk del: Öppen för alla intresserade i mån av plats.

Klinisk del: 3-årig gymnasiekompetens samt yrkesverksamhet i minst 2 år inom människovårdande yrken.

Lärare och handledare

Undervisning och examination utförs av legitimerade psykoterapeuter vid Göteborgs Psykoterapi Institut. På de utbildningar som bedrivs i Stockholm och Malmö/Lund utförs undervisningen av vid GPI verksamma psykoterapeuter. Handledningen på det kliniska arbetet bedrivs av handledare på orten i samarbete med GPI.

Utbildningsbeskrivning

1) Teoretisk del: Den teoretiska delen omfattar 243 lektionstimmar och består av teoriseminarier. Teoriseminarierna är uppdelade i 9 delkurser med vardera 24 lektionstimmar.

Kliniska seminarier omfattar 54 timmar och är förlagda i anslutning till teoriseminariernas moment syftar till en integration av de teoretiska begreppen.

2) Klinisk del: Parallellt med den teoretiska delen bedrivs det vuxenkliniska arbetet under utbildningshandledning. Studenten följer en terapeutisk process dels med en patient under ett år och dels en patient under ett och ett halvt år.

Den handledde får själv ansvara för att efterfråga personer som vill gå i terapi till reducerad kostnad, GPI försöker på olika sät vara behjälplig. I Göteborg förmedlas patienter från kön till vår utbildningsklinik och terapierna bedrivs i utbildningsklinikens lokaler.

Utbildningshandledning: GPI rekommenderar grupphandledning. Undantagsvis kan indiviualhandledning bli aktuell. Grupphandledning (2-3 deltagare) äger rum varannan vecka och skall i sin helhet omfatta 120-140 timmar.

3) Egenterapi: Egenterapin syftar till att "lära känna sig själv" genom egen erfarenhet av andras och egna inre "hindren" i ett möte med sig själv tillsammans med en psykoterapeut. Vidare nås skillnaden mellan ett möte som sker utifrån ett "sjukdomstänkande" och psykoanalysens fokus och nå meningsbärande sammanhang kring symptomens betydelse.

Processens genomförande tar olika lång tid vilket är en förutsättning för att "lära känna sig själv". Processen går, med andra ord, inte att tidsbestämma. Socialstyrelsens minikrav är 50 timmar egenterapi.

Utbildningsledare: Mikael Amborg, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Utbildningshandledaransvarig: Beata Kjellberg, socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad handledare

Utbildningsadministratör: Carina Landström

Telefon: 031-711 97 51

e-post: adm@gpsi.se

 

Handledar- och lärarutbildning på psykoanalytisk grund

Utbildningen riktar sig till legitimerade psykoterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper i psykoanalytisk teori och praktik utifrån ett handledningsperspektiv och undersöka vad som är verksamt och utvecklande i handledningsprocessen.

Läs mer... Broschyr Ansökan


KAS - Konsten att samtalaUtbildningen riktar sig till dig som arbetar med människor inom ex skola, socialtjänst och sjukvård.
Utbildningen förmedlas på uppdrag för redan bef arbets- och/eller handledningsgrupper och är tänkt som en fördjupad vidareutbildning. 

Läs mer...                

Trauma utbildning - Teori och Klinisk praktik i ett psykoanalytiskt perspektiv

Psykoanalysen har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om traumat och dess konsekvenser för både individen och samhället. Traumabegreppet har en central och kontroversiell plats inom den psykoanalytiska teorin. Ny forskning rörande traumatisk stress och dess påverkan på kognitiva funktioner, kropp och psyke har under de senaste decennierna varit omfattande och lett till ökad kunskap inom området. Problematiken är komplex och omfattar både somatiska, psykologiska, sociala och kulturelle aspekter.

Läs mer...        Broschyr         Anmälan

Missbruksutbildning

För personal som i sin yrkesroll möter och arbetar med människor som har ett alkohol eller drogmissbruk och vill få ökad kunskap om missbrukets komplexitet, utveckla sin förmåga att utreda, motivera samt driva en förändringsprocess.

Läs mer... Ansökan

Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning med psykoanalytisk teori och praktik som grund, 2-årig

Utbildningen vänder sig till socionomer, psykologer, socialpedagoger, chefer, lärare m.fl. som vill öka sin kunskap om grupp och organisationsprocesser. Utbildningen ger kunskap och kompetens som gruppledare och processhandledare.

Läs mer...

Psykoterapi med ungdomar och unga vuxna

Utbildningen vänder sig till dig som är leg. psykoterapeut eller har en grundläggande psykoterapeututbildning (Steg 1). Den ger fördjupad kunskap i det psykoterapeutiska arbetet med ungdomar och unga vuxna.

Läs mer...

Spädbarnsobservation

Spädbarnsobservation har sedan mer än ett halvt decennium varit en del av utbildningen till barnterapeut. Sedan 1960 har metoden varit ett stående inslag i den terapeututbildning som bedrivs vid Londons institut för psykoanalys. Under 1970-talet anammades metoden av andra yrkesgruppen än barnterapeuter. I slutet av förra seklet användes metoden i ett tjugotal länder.

Läs mer... Ansökan

Symtomfokuserad korttidsterapi

Kursen vänder sig till professionella personer som möter och behandlar människor utifrån tidsbegränsade ramar.

Läs mer... Broschyr Ansökan

Ungdomstid - ett psykoanalytiskt perspektiv

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar och har en Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och praktik (Steg 1) och vill få en fördjupad kunskap om ungdomsutveckling och ungdomsbehandling.

Läs mer...

 

 MG 8279

 

Aktuellt

Lyssna på vår Digitala Föreläsning

"Barnet i våldsverkaren - psykoanalytiska bilder"

Klicka på valfri länk nedan -

Soundcloud...

iTunes....

 

För dig som bor utanför Göteborg - kan vi nu erbjuda digital terapi

GPI erbjuder digital terapi av legitimerad psykoterapeut till dig som bor utanför Göteborg.

Klicka här och läs mer....

Lyssna på vår PODCAST - Del 20

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 20, Mitt sanna och falska själv, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"