Målgrupp

Utbildningen vänder sig till psykologer inom skolans värld

Syfte

  • att ge skolpsykologen fördjupad kunskap och ökad kompetens i sitt rolltagande, exempelvis som handledare och/eller konsult
  • att öka kunskapen om grupp- och organisationsprocesser och det projektiva fält som påverkar den professionella rollen som skolpsykolog
  • att få ökad förståelse för det dialektiska samspelet mellan människan som subjekt och den historiska, kulturella och samhälleliga kontext denne befinner sig i
  • att integrera teori och praktik

Lärandemål

  • att skolpsykologen skall få verktyg för att kunna tillämpa, stimulera och stödja professionell utveckling, yrkesidentitet samt ett salutogent förhållningssätt hos personalen inom skolan och genom detta facilitera skapandet av miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje barn och elev

Innehåll

Utbildningen bygger på dynamiska teorier inom individ-, grupp- och organisationspsykologi och utgår ifrån en relationell, kontextuell och holistisk människosyn. Detta innebär att man ser människan i samspel med andra, i sitt sammanhang och att fokus ligger på dialog och berättelse. Människan är till sin essens både rationell och irrationell dvs. både styrd av sitt förnuft och sina känslor och föreställningar och förhåller sig till sin omvärld både på en medveten och omedveten nivå.

Det har över tid skett en förskjutning inom dynamisk psykologi från ett naturvetenskapligt och linjärt synsätt till ett humanvetenskapligt och cirkulärt perspektiv.

Detta påverkar synen på kunskap, lärande, val av metod och förhållningssätt och påverkar i sin tur rollen så som handledare och konsult, exempelvis utifrån hur man föreställer sig sin roll och hur detta påverkar sättet att bemöta gruppen.

Utbildningen innehåller en teoretisk del med seminarier där deltagarna förväntas läsa in litteratur som underlag för diskussion, en praktisk del, med handledning på handledning, där deltagarna förväntas bedriva handledning och /eller konsultation samt examination med skriftligt arbete samt examinationsseminarium.

Relevanta begrepp i utbildningen är;

Handledningsmetodik, handledningsmodell, intern-/externkonsult, process-/expertkonsult, roll, grupp- och parallellprocesser, internaliserings- och identifikationsprocesser, personlighetskärnor, försvarsmekanismer, salutogen, den dialektiska spiralen, språkrör, område/fält, ecro samt genus.

Omfattning/upplägg

Utbildningen är 1-årig och innehåller 36 timmar lärarledda seminarier, 20 timmar handledning på handledning samt 8 timmar examination. Detta innebär totalt 64 timmar (à 45 min) lärarledd tid, dvs 8 heldagar motsvarande 6,4 timmar/månad.
Totalt antal sidor litteratur 2642 samt referenslitteratur och artiklar.
Varje timma likställs som 1 x 45 min eller lektionstimme.
Utbildningen bedöms motsvara 15 högskolepoäng.

Examinationsformer

Praktisk del: Examination via individuella skriftliga processreferat.

Teoretisk del: Kursdeltagaren formulerar tillsammans med en annan deltagare (två och två) en fråga med en tydlig koppling till det praktiska delen av utbildningen och svarar skriftligt på denna utifrån kurslitteraturen. Varje deltagarpar opponerar på ett annat arbete.

Obligatorisk närvaro föreligger (80%) och kursdeltagarna förväntas dessutom vara aktiva i utbildningssituationen. Utbildningens olika moment kommer att examineras fortlöpande, dels muntligt i grupp och dels i skriftlig examination (se ovan). Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd.

Lärare

Lärare kommer att vara legitimerade psykologer, psykoterapeuter och handledare verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Institut. Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet som utbildningshandledare, arbetshandledare och arbete inom konsulterande verksamhet.Aktuellt

Lyssna på vår Digitala Föreläsning

"Barnet i våldsverkaren - psykoanalytiska bilder"

Klicka på valfri länk nedan -

Soundcloud...

iTunes....

 

För dig som bor utanför Göteborg - kan vi nu erbjuda digital terapi

GPI erbjuder digital terapi av legitimerad psykoterapeut till dig som bor utanför Göteborg.

Klicka här och läs mer....

Lyssna på vår PODCAST - Del 20

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 20, Mitt sanna och falska själv, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"