Historik

Den grundläggande utbildningen i psykoanalytisk teori och terapi utformades vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i början av 1980-talet av Mats Mogren, en av grundarna av GPI och var den första i Sverige som gav ”Steg I-kompetens” i ordinarie psykologutbildning. Efter några år överflyttades den till GPI och är sedan dess en av GPI:s kärnutbildningar som bedrivs kontinuerligt.

Allmänt

Utbildningen har en teoretisk förankring i Freuds teori om människans omedvetna och kulturens influenser samt deras manifesta uttryck. Den psykoanalytiska idétraditionen förmedlar tanken att med hjälp av det omedvetna finna individuellt subjektiva sanningar.

Utbildningen är grundläggande och har en bredd som gör den användbar i olika former av vårdande, behandlande och utredande arbete, såväl individuellt som i grupp och i ett miljöterapeutiskt sammanhang.

Utbildningen bygger på psykologiska kunskaper om människans kognitiva, emotionella och kroppsliga uttryck i individuella, sociala och institutionella sammanhang.

Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda.

Syfte

  • Att ta del av psykoanalysens historiska utveckling på ett övergripande sätt och få användbara begrepp till den kliniska praktiken.
  • Att studera de psykoanalytiska begreppen och deras betydelse i förståelsen av psykoterapiprocesser. Exempel på sådana begrepp är det omedvetna, jaget, detet, överjaget, avvärjning, motstånd, överföring, motöverföring, projektion m.m.
  • Att studera skillnaden mellan den humanistiska kontra den naturvetenskapliga världsbilden.
  • Att studera originallitteratur som ett led i att söka en egen tolkning av psykoanalytiska teorier.

Förkunskapskrav

Teoretisk del: Öppen för alla intresserade i mån av plats.

Klinisk del: 3-årig gymnasiekompetens, kunskaper i engelska samt yrkesverksamhet i minst 2 år inom människovårdande yrken.

Utbildningsbeskrivning

Utbildningen omfattar fyra terminer och består av tre huvudmoment - teoretisk del, klinisk del och egenterapi. Dessa tre löper parallellt för att möjliggöra en inblick i och ett deltagande i den terapeutiska processen.

Teoriseminarierna är förlagda till Göteborg, var 4:e vecka, lördag och söndag. Seminarierna startar kl 12.00 på lördagar och avslutas senast kl 16.30 på söndagar. Detta upplägg underlättar för dig som inte bor i Göteborg, att deltaga i utbildningen. Den kliniska delen av utbildningen kan ske på hemorten eller dess närhet.

1) Teoretisk del: Den teoretiska delen omfattar 240 lektionstimmar och består av teoriseminarier och kliniska seminarier. Teoriseminarierna är uppdelade i 8 delkurser med vardera 24 lektionstimmar.

Kliniska seminarier omfattar 48 timmar och är förlagda i anslutning till teoriseminariernafr o m termin två. Detta moment syftar til en integration av de teoretiska begreppen.

2) Klinisk del: Parallellt med den teoretiska delen bedrivs det vuxenkliniska arbetet under utbildningshandledning. Studenten följer en terapeutisk process dels med en patient under minst ett år och dels en patient under minst ett och ett halvt år.

Den handledde får själv ansvara för att efterfråga personer som vill gå i terapi till reducerad taxa, men GPI försöker på olika sätt vara behjälplig. I Göteborg förmedlas patienter från kön till vår utbildningsklinik och terapierna bedrivs i utbildningsklinikens lokaler.

Utbildningshandledning: GPI rekommenderar grupphandledning. Finns särskilda önskemål kan även individualhandledning komma i fråga. Grupphandledning (2-3 deltagare) äger rum varannan vecka och skall i sin helhet omfatta 120-140 timmar.

3) Egenterapi Egenterapin syftar till att "lära känna sig själv" genom egen erfarenhet av att förstå och se de egna inre "hindren" i ett möte med sig själv tillsammans med en psykoterapeut. Vidare nå en förståelse kring skillnaden mellan ett möte som sker utifrån ett "sjukdomstänkande" och psykoanalysens fokus på att förstå och nå meningsbärande sammanhang kring symtomens betydelse.

Processens genomförande tar olika lång tid vilket är en förutsättning för att "lära känna sig själv". Processen går, med andra ord, inte att tidsbestämma. Socialstyrelsens minikrav är 50 timmar egenterapi.

Klicka på Broschyr här nedan så finns det mer information att tillgå för utbildningen som startar ht-18. 
Sista ansökningsdag är den 7 maj, och länk till ansökan ses också här nedan

Broschyr...         Ansökan...


Utbildningsledare:
Mikael Amborg, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Utbildningshandledaransvarig: Beata Kjellberg, leg psykoterapeut, Aukt handledare

Utbildningssekreterare: Carina Landström

Telefon: 031-711 97 51

e-post: adm@gpsi.se

Aktuellt

Föräldrautbildning inför adoption - start i mars 2018

Kvällstid varannan torsdag 18.00-21.00. För mer information och anmälan,
Klicka här...

Nypublicerad artikel av Annika Coster och Lena Lundqvist

Finns nu i senaste tidskriften av Psykoterapi med titeln; Skrattet - psykoterapins karneval

För att läsa, klicka här...

TILL DIG SOM ÄR BEKYMRAD ÖVER DITT BARN/TONÅRING!

Vi erbjuder FÖRÄLDRAKONSULTATION.
Kontakta Carina Landström på 031-711 19 29 eller terapi@gpsi.se