Historik

Grundläggande utbildning med inriktning på ungdomstid startade 1997, då det fanns en efterfrågan hos de som arbetade med ungdomar att få en kunskap och förståelse för de processer som är specifika i ungdomstiden.

Allmänt

Det är en grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och terapi med en betoning på det särskilda med ungdomstiden och vägen till mognad. Utbildningen har en bredd som gör den användbar i olika former av vårdande och behandlande arbete, såväl individuellt som i grupp och i ett miljöterapeutiskt arbete.

Utbildningen har en teoretisk förankring hos psykoanalytiska teoretiker, såsom Freud, Klein och Winnicott. Människans omedvetna lyfts fram, samt hur kulturens influenser påverkar oss och hur det tar sig uttryck i livet.

Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildningen (Steg 2), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda

Syfte

  • Att få en fördjupad kunskap om de specifika psykiska processer som pågår under ungdomstiden och hos de unga vuxna samt förståelse för processen mot vuxenblivandet.
  • Att introducera de psykoanalytiska begreppen, såsom det omedvetna, överjaget, jaget och detet, överföring, motstånd, motöverföring och deras betydelse vid bedrivandet av psykoterapi.
  • Att ge ett psykoanalytiskt perspektiv på ungdomars och unga vuxnas inre värld i relation till familj, vänner, skola, arbete, kultur och samhälle.
  • Att kunna skilja det normala tumult som hör till ungdomstiden från ett svårt lidande som kan hämma utvecklingen.
  • Att studera orginallitteratur som ett led i att söka sin egen tolkning av psykoanalytisk teori.

Förkunskapskrav

Teoretisk del: Öppen för alla intresserade i mån av plats.

Klinisk del: 3-årig gymnasiekompetens samt yrkesverksamhet i minst 2 år inom människovårdande yrken.

Lärare och handledare

Undervisning och examination utförs av legitimerade psykoterapeuter vid Göteborgs Psykoterapi Institut. Lärarna och handledarna har lång erfarenhet av psykoterapi och behandlingsarbete med ungdomar och har handledningserfarenhet i ungdomsarbete.

Utbildningsbeskrivning

Den teoretiska 2-åriga utbildningen omfattar 4 terminer, dvs 256 lektionstimmar. För att uppnå "Steg I"-kompetens skall den teoretiska utbildningen kompletteras med följande:

Kliniskt patientarbete i tre terminer: Under utbildningstiden bedrives kliniskt arbete med ungdomar under utbildningshandledning. Kursdeltagaren skall arbeta med en patient i minst 1 år och en annan patient i minst 1,5 år (enl Socialstyrelsens minimikrav). Kursdeltagaren ansvarar själva för att söka patienter. Imån av möjlighet kan GPI stöjda studenterna att finna patient. Om arbetet sker med patienter från arbetsplatsen förutsätter detta att arbetsgivaren tar behandlingsansvaret. Om arbetsgivaren/chefen ej tar behandlingsansvaret övergår ansvaret till utbildningshandledaren.

Utbildningshandledning:Utbildningshandledaren skall vara utbildad och verksam vid Göteborgs Psykoterapi Institut. Utbildningshandledningen äger rum varje vecka eller var 14:e dag på dagtid, 4 x 45 min, 3 x 45 min eller 2 x 45 min (utifrån gruppens storlek) i minst 120-140 tim med 1 ungdomspatient i minst 1 år och 1 ungdomspatient i minst 1,5 år. När det gäller individualhandledning krävs minst 60 timmar.

Egenterapi: Minst 50 timmar egenterapi (enl Socialstyrelsens minimikrav) med psykoanalytisk inriktning hos leg psykoterapeut. Vi rekommenderar , och betonar vikten av att man går i egenterapi samtidigt som man arbetar med patienter.

Processens genomförande tar olika lång tid vilket är en förutsättning för att "lära känna sig själv". Processen går, med andra ord, inte att tidsbestämma. Socialstyrelsens minikrav är 50 timmar egenterapi.

Mer information hittar du i länken "Broschyr" nedan:
Broschyr...        Ansökan...

Utbildningsledare:
 Annica Johansson, leg psykoterapeut och Marie Svaleklint-Serenban, leg psykoterapeut 

Utbildningssekreterare: Carina Landström

Telefon: 031-711 97 51

e-post: adm@gpsi.se

Aktuellt

Föräldrautbildning inför adoption - start i mars 2018

Kvällstid varannan torsdag 18.00-21.00. För mer information och anmälan,
Klicka här...

Nypublicerad artikel av Annika Coster och Lena Lundqvist

Finns nu i senaste tidskriften av Psykoterapi med titeln; Skrattet - psykoterapins karneval

För att läsa, klicka här...

TILL DIG SOM ÄR BEKYMRAD ÖVER DITT BARN/TONÅRING!

Vi erbjuder FÖRÄLDRAKONSULTATION.
Kontakta Carina Landström på 031-711 19 29 eller terapi@gpsi.se