Grundläggande Utbildning

Göteborgs Psykoterapi Institut erbjuder grundläggande utbildning (Steg I). Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda.

Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik (Steg I)

Start HT 2023

Historik

Den grundläggande utbildningen i psykodynamisk teori och praktik utformades vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet i början av 1980-talet av Mats Mogren, en av grundarna av GPI och var den första i Sverige som gav "Steg 1-kompetens" i ordinarie psykologutbildning. Efter några år överflyttades den till GPI och är sedan dess en av GPI:s kärnutbildningar som bedrivs kontinuerligt.

Mer information får du om du klickar på länken till Broschyr, samt dokument för Ansökan nedan:

 Broschyr...  Ansökan...  

Allmänt

Utbildningen har en teoretisk förankring i Freuds teori om människans omedvetna och kulturens influenser samt deras manifesta uttryck. Den psykoanalytiska idétraditionen förmedlar tanken att med hjälp av det omedvetna finna den individuellt subjektiva sanningen.

Utbildningen är grundläggande och har en bredd som gör den användbar i olika former av vårdande och behandlande arbete, såväl individuellt som i grupp och i ett miljöterapeutiskt sammanhang.

Utbildningen bygger på psykologiska kunskaper om människans kognitiva, emotionella agerande i individuella, sociala och institutionella sammanhang.

Utbildningen ger behörighet att söka psykoterapeututbildning (Steg II), förutsatt att övriga antagningskrav till psykoterapeututbildningen är uppfyllda.

Syfte

               Att ta del av psykoanalysens historiska utveckling på ett övergripande sätt och få användbara begrepp              till den kliniska praktiken.

               Att introducera studenterna i de psykoanalytiska begreppen såsom det omedvetnas betydelse,                          överjaget, jaget och detet, överföring, motstånd och motöverföringens betydelse vid

            bedrivandet av psykoterapi.

               Att studera skillnaden mellan den humanistiska kontra den naturvetenskapliga världsbilden.

               Att studera originallitteratur för att stimulera ett självständigt förhållningssätt till såväl teorier som                  det kliniska arbetet.

Förkunskapskrav

Teoretisk del: Öppen för alla intresserade i mån av plats.

Klinisk del: 3-årig gymnasiekompetens samt yrkesverksamhet i minst 2 år inom människovårdande yrken.

Lärare och handledare

Undervisning och examination utförs av legitimerade psykoterapeuter vid Göteborgs Psykoterapi Institut. På de utbildningar som bedrivs i Stockholm och Malmö/Lund utförs undervisningen av vid GPI verksamma psykoterapeuter. Handledningen på det kliniska arbetet bedrivs av handledare på orten i samarbete med GPI.

Utbildningsbeskrivning

1) Teoretisk del: Den teoretiska delen omfattar 243 lektionstimmar och består av teoriseminarier. Teoriseminarierna är uppdelade i 9 delkurser med vardera 24 lektionstimmar.

Kliniska seminarier omfattar 54 timmar och är förlagda i anslutning till teoriseminariernas moment syftar till en integration av de teoretiska begreppen.

2) Klinisk del: Parallellt med den teoretiska delen bedrivs det vuxenkliniska arbetet under utbildningshandledning. Studenten följer en terapeutisk process dels med en patient under ett år och dels en patient under ett och ett halvt år.

Den handledde får själv ansvara för att efterfråga personer som vill gå i terapi till reducerad kostnad, GPI försöker på olika sät vara behjälplig. I Göteborg förmedlas patienter från kön till vår utbildningsklinik och terapierna bedrivs i utbildningsklinikens lokaler.

Utbildningshandledning: GPI rekommenderar grupphandledning. Undantagsvis kan indiviualhandledning bli aktuell. Grupphandledning (2-3 deltagare) äger rum varannan vecka och skall i sin helhet omfatta 120-140 timmar.

3) Egenterapi: Egenterapin syftar till att "lära känna sig själv" genom egen erfarenhet av andras och egna inre "hindren" i ett möte med sig själv tillsammans med en psykoterapeut. Vidare nås skillnaden mellan ett möte som sker utifrån ett "sjukdomstänkande" och psykoanalysens fokus och nå meningsbärande sammanhang kring symptomens betydelse.

Processens genomförande tar olika lång tid vilket är en förutsättning för att "lära känna sig själv". Processen går, med andra ord, inte att tidsbestämma. Socialstyrelsens minikrav är 50 timmar egenterapi.

Utbildningsledare: Mikael Amborg, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Utbildningshandledaransvarig: Beata Kjellberg, socionom, leg psykoterapeut, auktoriserad handledare

Utbildningsadministratör: Carina Landström

Telefon: 031-711 97 51

e-post: adm@gpsi.se

 


Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår utbildningsadministratör Carina Landström.

Telefon: 031-711 97 51


E-post: adm@gpsi.se

Du kan också kontakta respektive utbildningsledare.

Aktuellt

Lyssna på vår Digitala Föreläsning

"Barnet i våldsverkaren - psykoanalytiska bilder"

Klicka på valfri länk nedan -

Soundcloud...

iTunes....

 

För dig som bor utanför Göteborg - kan vi nu erbjuda digital terapi

GPI erbjuder digital terapi av legitimerad psykoterapeut till dig som bor utanför Göteborg.

Klicka här och läs mer....

Lyssna på vår PODCAST - Del 20

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 20, Mitt sanna och falska själv, en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"